ติดต่อเรา

ที่ว่าการอำเภอสะเมิง หมู่ที่ 10
ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 50250


  • หน้าห้องนายอำเภอสะเมิง โทรศัพท์ 053-487-105
  • ที่ทำการปกครองอำเภอสะเมิง โทรศัพท์และโทรสาร 053-487-115
  • สำนักทะเบียนอำเภอสะเมิง 053-487-027
  • e-mail a.samoeng115@gmail.com