อำเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่

 ข้อมูลนายอำเภอ

 

ชื่อ - นามสกุล นาย ชัยณรงค์ นันตาสาย
ที่อยู่ (บ้านพัก) 155 หมู่ 10 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5348-7105
โทรศัพท์มือถือ 081-867-1203
อีเมล์นายอำเภอ a.samoeng115@gmail.com
เว็บไซต์อำเภอ http://amphoesamoeng.com
ตำแหน่งนายอำเภอสะเมิง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

 ข้อมูลที่ทำการปกครองอำเภอ/กิ่งอำเภอ
  หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา
ตำแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
งาน งานด้านสำนักงาน งานปกครอง งานความมั่นคง
ฝ่ายบริหารงานปกครอง    
หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล นางสาวพวงเพชร ชัยลังกา
ตำแหน่ง   ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารงานปกครอง
งาน งานปกครอง
สำนักงานปกครอง    
หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล นายนิพนธ์ สุวรรณ์
ตำแหน่ง  ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง
งาน งานความมั่นคง
สำนักงานความมั่นคง    
หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล นายวริธ ไกยสิทธิ์
ตำแหน่ง  ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียน
งาน งานทางด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน    
หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล นายธนกร บุษพันธ์
ตำแหน่ง  ปลัดอำเภอสำนักงานอำเภอ
งาน งานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอำเภอ
สำนักงานอำเภอ    
หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุวลีย์ เดชะปราปต์
ตำแหน่ง  ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
งาน ศูนย์ดำรงธรรม
ศูนย์ดำรงธรรม    
หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล นางสาวเสาวลักษณ์ เสงี่ยมรัตน์
ตำแหน่ง  เสมียนตราอำเภอ (นวก.การเงินและบัญชี)
งาน การเงินและบัญชี
ฝ่ายงานการเงินและบัญชี