Sometime at Samoeng ไร่แกรนด์เบอร์รี่ การ์เด้น ไร่นภ-ภูผา
ไร่สตรอเบอร์รีไผ่สีทอง ไร่สตรอเบอรี่วงค์วาน สวนดอยนก
   
หลองข้าวสะเมิง