วันที่-เดือน-ปี จาก เรื่อง
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ว่าการอำเภอสะเมิง แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำ อำเภอสะเมิง
วันที่ 21 กันยายน 2560 ที่ว่าการอำเภอสะเมิง การเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ อำเภอสะเมิง (รูปรวม)
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ที่ว่าการอำเภอสะเมิง ขั้นตอนและเอกสารที่ใช้ โครงการหมู่บ้านละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๑