ทำเนียบข้าราชการ ผู้บริหาร รัฐวิสาหกิจ อำเภอสะเมิง

 

 

นาย ชัยณรงค์ นันตาสาย

นายอำเภอสะเมิง

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุวลีย์ เดชะปราปต์

ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ

 

นางสาวพวงเพธร ชัยลังกา

ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง

 

ยังไม่มีรูป

ว่าที่

ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน

บริหารงานปกครอง

นายนิพนธ์ สุวรรณ์

ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง

 

นายธนกร บุษพันธ์

ปลัดอำเภอสำนักงานอำเภอ

 

นางสาวเสาวลักษณ์ เสงี่ยมรัตน์

เสมียนตราอำเภอ