ผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอสะเมิง

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอสะเมิง
นามผู้ดำรงตำแหน่ง วัน เดือน ปี ที่ดำรงตำแหน่ง
01 นายโห้ 2445 - 2447
02 หลวงเทพ 2447 - 2450
03 นายต่วน 2450 - 2455
04 หลวงพิศาลมรรคา 2456 - 2459
05 รองอำมาตย์ตรี บุญป็ง พันธโซิต 2459 - 2461
06 นายเชื้อ ทีมสังข์ 2461 - 2463
07 ขุนสุวัติวิจารณ์ (คิดวสุวัตร) 2463 - 2468
08 นายแดง ลิขิต 2468 - 2471
09 เจ้าประพันธ์พงษ์ ณ เชียงใหม่ 2471 - 2472
10 รองอำมาตย์ตรี วาท สารภี 2472 - 2473
11 รองอำมาตย์ตรี ชาญ รังสิยานนท์ 2473 - 2475
12 เจ้าชัยวรเชษฐ์ 2475 - 2476
13 นายบุญทา เวทศักดิ์ 2477 - 2478
14 นายบุญเถลิง ณ เชียงใหม่ 2478 - 2480
พ.ศ.2480 ยุบเป็นกิ่งกาชาด
ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากิ่งอำเภอสะเมิง
15 นายชื่น พรหมวังศรี 2480 - 2484
16 นายคำ อินทวงศ์ 2484 - 2487
17 นายฉลอง สุริยฉันท์ 2487 - 2490
18 นายธนวน สุวรรณศิริ 2491 - 2492
19 นายไพบูรณ์ สะพานทอง 2492 - 2494
20 นายวีระ กาญจนเสถียร 2494 - 2496
21 นายกาญจ์ วารีศรี 2496 - 2499
22 นายนคร กิจเพื่องฟู 2499 - 2500
23 นายสุนทร คำซู 2500 - 2501

พ.ศ. 2501 ยกฐานะเป็นอำเภอ

รายนามผู้ดำรง ตำแหน่งนายอำเภอสะเมิง

24 นายจุมพล โภคะกุล 2501 - 2504
25 ร.ต.ต.สม สมุทรคุปต์ 2504 - 2506
26 นายเหรียญ เสาวธีระ 2506 - 2508
27 นายปกรณ์ ประพิณ 2508 - 2510
28 ร.ท.ยิ่งยศ มณฑลผลิน 2510 - 2511
29 นายวิบูลย์ บุณฑริกบุตร 2511 - 2515
30 ร.อ.สุรพล เมธาวิสัย 2515 - 2515
31 นายอมร อนันตชัย 2515 - 2516
32 ร.ต.ธานี โภคะกุล 2516 - 2518
33 ร.อ.ส่งศรี ศัตรูลี 2518 - 2519
34 ร.อ.ธงชัย สันธิศิริ 2519 - 2520
35 นายเรืองวิทย์ จารุจารีต 2520 - 2521
36 นายอุทัย นันตาวรัตน์ 20มี.ค.2521 - 25ส.ค.2521
37 ร.อ.สุรพล เมธาวิสัย 25ส.ค.2521 - 22ต.ค.2523
38 นายบัวชู กมุทชาติ 22ต.ค.2523 - 30ก.ย.2526
39 นายวิจิต จันทเลิศ 02ก.ย.2526 - 30ก.ย.2530
40 นายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี 16ต.ค.2530 - 16ต.ค.2532
41 นายสุรศักร์ เขมะวนิช 16ต.ค.2532 - 10พ.ย.2534
42 นายศักรภพน์ ศรีสุพิงค์ 11พ.ย.2534 - 11ต.ค.2535
43 นายเสรี แจ่มสุธี 12ต.ค.2535 - 30ก.ย.2539
44 นายอนุวัตร์ เดชนันทรัตน์ 14ต.ค.2539 - 09พ.ย.2540
45 นายภุชงค์ โพธิกุฏสัย 10พ.ย.2540 - 19พ.ย.2543
46 นายสิริวุฒิ เหมทัต 20พ.ย.2543 - 11เม.ย.2547
47 นายเสนาะ ทับทวี 12เม.ย.2547 - 30ก.ย.2548
48 นายวีระเดช สมวรรณ 26ธ.ค.2548 - 09พ.ย.2550
49 นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ 12พ.ย.2550 - 24พ.ย.2551
50 นายสินชัย นาคิน 24พ.ย.2551 - 19ก.พ.2553
51 นายศรัณยู มีทองคำ 22ก.พ.2553 - 12ธ.ค.2554
52 นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล 13ธ.ค.2554 - 06พ.ย.2558
53 นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ 09 พ.ย.2558 - 14 พ.ย.2561
54 นายชัยณรงค์ นันตาสาย 15 พ.ย.2561